خوراک حیوانات

نوع دیگر سلنات سدیم تولیدی این شرکت سلنات سدیم گرید دامی، که در آن میزان عناصر سنگین به میزان حداقل می باشد.

ایمنی بیشتر

سمیت به مراتب کمتر از سلنیوم فلزی و در نتیجه ایمنی بیشتر پرسنل

آلودگی کمتر

تبخیر و آلودگی کمتر محیط زیست نسبت به سلنیوم فلزی

مزایای سولفات سدیم

آلودگی کمتر

تبخیر و آلودگی کمتر محیط زیست نسبت به سلنیوم فلزی

توزیع بیشتر

توزیع و پخش شوندگی بیشتر و ......در مخلوط اولیه شیشه

محصولات این شرکت
دو گونه از نمک سلنیوم
(سلنات سدیم)می باشد

A-سلنات سدیم قابل استفاده در صنایع شیشه سازی که کاربرد این محصول سلنیوم فلزی در صنایع شیشه سازی دارای مزیتهای زیر می باشد:
1-توزیع و پخش شوندگی بیشتر و ......در مخلوط اولیه شیشه
2-تبخیر و آلودگی کمتر محیط زیست نسبت به سلنیوم فلزی
3-کاهش مصرف کربنات سدیم در مخلوط اولیه شیشه
4-سمیت به مراتب کمتر از سلنیوم فلزی و در نتیجه ایمنی بیشترپرسنل محتوای سلنیوم این محصول(سلنات سدیم)15 % که به شکل سلنات سدیم na2seo4 و بقیه آن کربنات سدیم na2co3 می باشد.
B-نوع دیگر سلنات سدیم تولیدی این شرکت سلنات سدیم گرید دامی، که در آن میزان عناصر سنگین به میزان حداقل می باشد. محتوی سلنیوم این نوع سلنات سدیم 10% و بقیه آن کربنات سدیم است.

بیشتر بخوانید

Image

می توانید سفارش خود را از طریق روش های زیر
ارسال کنید:

  • تلفن: 9834-34284501-5+
  • فکس: 9834-34287749+
  • ایمیل: info@RRMPPco.com