تماس با ما

شرکت تهیه و تولید فلزات نادر رفسنجان

بلوار نیلوفر ، منطقه صنعتی شماره یک ، رفسنجان ، کرمان ، ایران

9834-34284501-5+

9834-34287749+

info@RRMPPco.com